Spring in a Small Town

Critics poll
127 th
Directors poll
224 th

Spring in a Small Town

Year: 1948 Country: People's Republic of China
Directed by Fei Mu
Featuring Wei Wei / Yu Shi / Li Wei

3 directors voted for this film

Tsai Ming-Liang Pema Tseden
Garin Nugroho