Platform

Critics poll
323 rd

Platform

Year: 2000 Country: Switzerland / France / Hong Kong / Japan / Netherlands
Directed by Jia Zhangke
Featuring Wang Hong Wei / Zhao Tao / Liang Jing Dong